FTI, KONTROLLI I TRETË I DIPLOMAVE DHE DOREZIMI I RELACIONIT TE PRAKTIKAVE SEZONI I VERES 2019-2020

Te dashur studente diplomante ne programet e te dy cikleve ne FTI.

Kontrolli i trete dhe i fundit i diplomave si dhe dorezimi i relacioneve te praktikave do te zhvillohet ne ambjentet e FTi-se, per arsye se te dyja keto dokumente duhen dorezuar te printuara, te lidhura si dhe te firmosura prane departamenteve perkatese.

Kete kontroll mund ta kryejne te gjithe  studentet qe ndjekin nje nga programet e studimit  e ofruara nga FTI, qe kane kryer 2 kontrollet e para te diplomes,

Per te respektuar masat anti COVID-19 eshte hartuar orari i meposhtem i dorezimeve per secilin grup, drejtim dhe nivel.

Ju lutem respektoheni ate me pergjegjesi!

Oraret jane si me poshte:

  • DET, Studentet e programeve te studimit: Bachelor Inxhinieri Elektronike, Telekomunikacioni  MSH Inxh Elektronike; MSH Inxh Telekomunikacioni,MPTI.
  • Bachelor Inxh. Elektronike Grupi A, B:   Data 30 Korrik 2020, ora 11:00-12:00; Salla 302
  • Bachelor Inxh. Elektronike Grupi C, Bachelor Inxh Telekomunikacioni Grupi A:   Data 30 Korrik 2020, ora 12:00-13:00; Salla 304
  • Bachelor Inxh Telekomunikacioni Grupi B, C:  Data 30 Korrik 2020, ora 13:00-14:00; Salla 302
  • Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektronike, Master i Shkencave ne Inxhinieri Telekomunikacioni, Master Profesional ne Teknologji Informacioni MPTI: Data 30 Korrik 2020, ora 14:00-15:00; Salla 302

 

DII, Studentet e programeve te studimit:Bachelor Inxhinieri Informatike, Master i Shkencave Inxinieri Infomatike dhe Master Profesional Inxhinieri Informatike:

  • Bachelor Inxh. Informatike Grupi A:   Data 30 Korrik 2020, ora 09:00-10:00; Salla 214
  • Bachelor Inxh. Informatike Grupi B:   Data 30 Korrik 2020, ora 10:00-11:00; Salla 214
  • Bachelor Inxh. Informatike Grupi C:   Data 30 Korrik 2020, ora 11:00-12:00; Salla 214
  • Master i Shkencave Inxinieri Infomatike dhe Master Profesional Inxhinieri Informatike:Data 30 Korrik 2020, ora 09:00-10:00; Salla 211

 

Studententi duhet te paraqes: 

 Shenim: Mbrojta e diplomave parashikohet te zhvillohet ne data 5, 6, 7 Gusht 2020. Per orarin e sakte si dhe menyren e zhvillimit te tyre do te njoftoheni ne ditet ne vijim.


2020-07-23 02:04:10
 
DII-Njoftim, Mbrojtja e Praktikave dhe Diplomave, Sezoni i Veres 2019-2020.
DET-Njoftim, Mbrojtja e praktikave-diplomave, sezoni i veres 2019-2020.
FTI, KONTROLLI I TRETË I DIPLOMAVE DHE DOREZIMI I RELACIONIT TE PRAKTIKAVE SEZONI I VERES 2019-2020
Orori i Perditesuar i provimeve te sezonit te veres ne FTI
Orari Javor i rikthimit ne auditor per konsultime per vitet e fundit ne FTI
Njoftim mbi Vendimin Nr. 63 i Rektoratit UPT mbi Rregulloren e miratuar per marrjen e masave per kufizimin e perhapjes se COVID-19
Njoftim mbi Vendimin Nr. 61 te Rektoratit te UPT mbi marrjen e masave per mbylljen e vitit akademik 2019-2020
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2020 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka