Plani Mesimor Master i Shkencave ne Inxhinieri Informatike

 

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE
MASTER I SHKENCAVE NE INXHINIERI INFORMATIKE (DII/FTI/UPT)

 

(I vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik 2013 -2014)

 

Kohëzgjatja: 2 Vjet, 120 Kredite

 

 

Viti i parë, 60 Kredite:

Procese stokastike (Semestri 1) Programi i lëndës ...                   6 Kredite

Kriptografi   (Semestri 1) Programi i lëndës ...                               2 Kredite

Projektimi i sistemeve numerike (Semestri 1) Programi i lëndës ... 8 Kredite

Sisteme operative 2 (Semestri 1) Programi i lëndës ...                   8 Kredite

Gjuhët dhe kompilatorët (Semestri 2) Programi i lëndës ...             8 Kredite

Rrjetat e kompjuterave 2 (Semestri 2) Programi i lëndës...              8 Kredite

Teknologjitë e bazave të të dhënave (Semestri 2) Programi i lëndës ... 8 Kredite

Inxhinieri e software-it 2 (Semestri 2) Programi i lëndës ...               8 Kredite

Lënde me zgjedhje  (Semestri 2) Programi i lëndës ...                     4 Kredite

 

Viti i dytë, 60 Kredite

Arkitektura e sistemeve të përpunimit (Semestri 1 ) Programi i lëndës ... 8 Kredite

Inteligjenca Artificiale (Semestri 1 ) Programi i lëndës ...                        6 Kredite

Lënde me zgjedhje (Semestri 1) Programi i lëndës ...                            6 Kredite

Programimi i  Orientuar nga Objekti 2 (Semestri 1) Programi i lëndës ... 6 Kredite

Menaxhimi i projekteve (Semestri 1 ) Programi i lëndës ...                     4 Kredite

 

Diploma (Semestri 2) 30 Kredite

 

Përpara mbrojtjes së diplomës, studenti duhet të dorëzojë dëshminë e gjuhës Angleze, sipas legjislacionit në fuqi... shiko:

 

 

 

  • Rregulloret/Urdhëresat e UPT;

 

 

            Vendimi i Rektorit te UPT, nr. 109, dt. 21.10.2013 (minimumi i pikëve të pranueshme, për testin e gjuhës Angleze, për studentët e ciklit të dytë, Master, në UPT, viti akademik 2013 -2014)

 

 

            Vendimi i Senatit të UPT, Nr 21, dt 17.10.2013  (për testin e gjuhës Angleze, për studentët e ciklit të     dytë, Master, në UPT)

 

 

               Urdhri i Rektorit të UPT, Nr 29, dt 07.03.2013 (minimumi i pikëve të pranueshme, për testin e gjuhës  Angleze, për studentët e ciklit të dytë, Master, në UPT, viti akademik 2012 -2013)

 

 

<<< kthehu pas<<<

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka