Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit Master Shkencor dhe Master Profesional.

1. Kriteret e pranimit të kandidatëve fitues në programin e studimit të ciklit të dytë, "Master Shkencor" dhe "Master Profesional" janë:

 

Kritere - Master Shkencor dhe Master Profesional

 

2. Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në ''Teknologji Informacioni", gjenden në linkun në vijim:

 

Kritere - Master Profesional - Teknologji Informacioni

 

3. Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në ''Inxhinieri Informatike", gjenden në linkun në vijim:

 

Kritere - Master Profesional - Inxhinieri Informatike

 


2015-10-30 05:00:46
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka