Njoftim: studentët e FTI do të printojnë dhe paguajnë tarifat pranë Bankës CREDINS deri në 27.05.2016

NJOFTIM

 

Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit  në Ciklin  e Parë (studentët që kanë ardhur nga Universitetet Private) dhe në Ciklin e  Dytë (Master i  Shkencave dhe Master Profesional) se faturat për arkëtim  do të printohen nga faqja e internetit të Fakultetit, www.fti.edu.al.

 

Tarifa e shkollimit do të paguhet pranë Bankës CREDINS dhe mandat pagesa duhet të dorëzohet në financë brenda ditës që paguhet ne bankë, në rast të kundërt,  studenti nuk do të futet në provimet e Sezonit të verës.

 

Kujdes: Në faturën e bankës duhet shënuar saktë  emri i fakultetit (FTI) dhe dega, në të cilën vazhdohen studimet.

 

Afati përfundimtar për kryerjen e pagesave është data 27.05.2016

 

ZYRA E FINANCËS


2016-05-12 07:45:00
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka