Njoftim: studentët e FTI do të printojnë dhe paguajnë tarifat pranë Bankës CREDINS deri në 27.05.2016

NJOFTIM

 

Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit  në Ciklin  e Parë (studentët që kanë ardhur nga Universitetet Private) dhe në Ciklin e  Dytë (Master i  Shkencave dhe Master Profesional) se faturat për arkëtim  do të printohen nga faqja e internetit të Fakultetit, www.fti.edu.al.

 

Tarifa e shkollimit do të paguhet pranë Bankës CREDINS dhe mandat pagesa duhet të dorëzohet në financë brenda ditës që paguhet ne bankë, në rast të kundërt,  studenti nuk do të futet në provimet e Sezonit të verës.

 

Kujdes: Në faturën e bankës duhet shënuar saktë  emri i fakultetit (FTI) dhe dega, në të cilën vazhdohen studimet.

 

Afati përfundimtar për kryerjen e pagesave është data 27.05.2016

 

ZYRA E FINANCËS


2016-05-12 07:45:00
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka