Njoftim: Aplikim online për përmirësimin e notave në Sesionin e Vjeshtës, viti akademik 2015-2016.

Njoftohen  studentët,  të cilët ndjekin studimet  Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor pranë Fakultetit  të Teknologjisë së Informacionit, se mund të aplikojnë  online www.fti.edu.al për përmirësimin e notave në Sesionin e Vjeshtës, viti akademik 2015-2016.

 

Në bazë të Rregullores Mësimore të Universistetit Politeknik, Neni 25, Pika 1:

 

Studenti ka të drejtë të kërkojë përmirësimin e notës. Një veprim i tillë lejohet kur nota që  kërkon të përmirësojë studenti është e një detyrimi të vitit që ai sapo ka mbyllur. Studenti  ka të drejtë të përmirësojë deri  në dy nota në vit.

 

Në rast të paqartësive ose problemeve në regjistrim, ju lutem paraqituni pranë sekretarisë mësimore të  fakultetit.

 

Afati përfundimtar i regjistrimeve është deri me datë 22.07.2016, ora 16:00.


2016-07-15 07:45:19
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka