Njoftim: Hapen procedura e punësimit për staf akademik me kohë të pjesshme, për një vend vakant në Departamentin e Bazave te Informatikes.

NJOFTIM

Mbi

“Hapjen e procedurës së punësimit dhe miratimin e kritereve të aplikimit për staf akademik me kohë të pjesshme, për një vend vakant  në Departamentin e Bazave të Informatikës, si dhe shpalljen e afateve të fundit të dorëzimit të dokumetacionit nga aplikantët pranë departamentit përkatës, për vitin akademik 2017-2018”

                                                                                                           

Në vijim të shkresës së Departamentit të Bazave të Informatikës Nr. 469 Prot., datë 01.12.2017 mbi kriteret e aplikimit dhe nevojat për personel akademik më kohë të pjesshme, për një vend vakant, për vitin akademik 2017-2018, në vijim të Vendimit të Dekanit Nr. 111, datë 13.10.2017 mbi “Miratimin e listave të pedagogëve fitues, për staf akademik me kohë të pjesshme në FTI, viti akademik 2017-2018”, në zbatim të Vendimit të Rektorit Nr. 56, datë 09.09.2015 mbi miratimin e procedurës së punësimit të personelit akademik me kohë të pjesshme, në zbatim të Vendimit të Rektorit Nr. 51, datë 30.08.2016 mbi një ndryshim në Vendimin 56, datë 09.09.2015, Dekani i FTI vendosi:

-          Të hapë procedurën e punësimit për vendin vakant për staf akademik me kohë të pjesshme në DBI.

 

-          Miratimin e kritereve të aplikimit për staf akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2017-2018, të përcjella nga Departamenti i Bazave të Informatikës.

 

-          Afati i dorëzimit të dokumentacionit nga aplikantët, pranë Departamentit të Bazave të Informatikës, është 01 Dhjetor 2017 – 15 Dhjetor 2017.

 

-          Departamenti i Bazave të Informatikës të përcjellë për miratim të mëtejshëm, listën e kandidatëve fitues në Dekanat, brenda datës 19 Dhjetor 2017.

 

Ngarkohet përgjegjësi i Departamentit të Bazave të Informatikës për zbatimin e këtij vendimi, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi

 


2017-12-04 07:22:41
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka