Sesioni i vjeshtës për mbrojtjen e diplomave dhe afati i dorëzimit të certifikatës së gjuhës së huaj

Bashkëngjitur janë dy vendimet e Rektoratit, Nr. 142, datë 15.10.2020 "Për ndryshimin e strukturës mësimore të vitit akademik 2019-2020, i ndryshuar" dhe Vendimi 141, datë 15.10.2020 "Për caktimin e afatit maksimal të dorëzimit të certifikatës së njohjes së gjuhës së huaj, për studentët/aplikantët e regjistruar në programet e studimit "Master i Shkencave" në UPT, për vitin akademik 2019-2020 dhe 2020-2021".


2020-10-19 19:49:50
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka