Sesioni i vjeshtës për mbrojtjen e diplomave dhe afati i dorëzimit të certifikatës së gjuhës së huaj

Bashkëngjitur janë dy vendimet e Rektoratit, Nr. 142, datë 15.10.2020 "Për ndryshimin e strukturës mësimore të vitit akademik 2019-2020, i ndryshuar" dhe Vendimi 141, datë 15.10.2020 "Për caktimin e afatit maksimal të dorëzimit të certifikatës së njohjes së gjuhës së huaj, për studentët/aplikantët e regjistruar në programet e studimit "Master i Shkencave" në UPT, për vitin akademik 2019-2020 dhe 2020-2021".


2020-10-19 19:49:50
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka