DET - Kontroll III i diplomes - Vere

KONTROLLI I TRETË I DIPLOMËS, SEZONI I VERËS 2021

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Studentët e drejtimeve:

 • Bachelor në Inxhinieri Elektronike
 • Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
 • Master Profesional në Teknologji Informacioni

Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet më 12 Korrik 2021, ora 9:00, salla 302 dhe 304.

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e tretë duhet:

 • Të ketë kryer kontrollin e parë dhe të dytë;
 • Studenti duhet të paraqes të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi në origjinale, jo fotokopje apo e skanuar) të gjithë punimi e diplomës në format libër bazuar në formatin e faqosjes së publikuar në faqen web http://www.fti.edu.al/pages/122 me tre faqet e para të plotësuara me kompjuter;
 • Bashkëlidhur punimit një CD me të gjithë materialin e punimit;
 • Çertifikatë personale ose familjare (e marrë nga e-albania);
 • Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT që nuk ka detyrime të pa shlyera;
 • Vërtetim nga Financa e FTI-së;
 • Ta dorëzojë materialin e firmosur (nga studenti dhe udhëheqësi) më datë 12 Korrik 2021, salla 302 ose 304.

 

Shënim për rikujtesë në plotësimin korrekt të tre faqeve të para:

 • data e kontrollit të parë është 10 maj 2021, dhe kontrolli është zhvilluar nga udhëheqësi;
 • data e kontrollit të dytë është 7 qershor 2021, dhe kontrolli është zhvilluar nga udhëheqësi;
 • data e kontrollit të tretë është 12 korrik 2021, dhe kontrolli është zhvilluar nga Përgjegjësi i Departamentit.

 

Lista e pedagogëve të Departamentit të Elektronikës dhe Telekomunikacionit

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Prof. Dr.

Rozeta Miho

rmiho @ fti.edu.al

Prof. Dr.

Vladi Koliçi

vkolici @ fti.edu.al

Prof. Dr.

Bexhet Kamo

bkamo @ fti.edu.al

Prof. Dr.

Elma Zanaj

ezanaj @ fti.edu.al

Prof. Asoc.

Aleksandër Biberaj

abiberaj @ fti.edu.al

Prof. Asoc.

Algenti Lala

alala @ fti.edu.al

Prof. Asoc.

Elson Agastra

eagastra @ fti.edu.al

Prof. Asoc.

Evjola Spaho

espaho @ fti.edu.al

Prof. Asoc.

Indrit Enesi

ienesi @ fti.edu.al

Prof. Asoc.

Olimpjon Shurdi

oshurdi @ fti.edu.al

Dr.

Alban Rakipi

arakipi @ fti.edu.al

Dr.

Desar Shahu

dshahu @ fti.edu.al

Dr.

Ezmerina Kotobelli

ekotobelli @ fti.edu.al

Dr.

Ilir Shinko

ishinko @ fti.edu.al

Dr.

Mirjeta Alinçi

malinçi @ fti.edu.al

Dr.

Renalda Kushe

rkushe @ fti.edu.al

Dr.

Sanije Çela

scela @ fti.edu.al

Msc.

Erison Ballasheni

eballasheni @ fti.edu.al


2021-07-12 02:14:42
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka