LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL NE FTI, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektronike, për vitin akademik 2021-2022.

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Telekomunikacioni, për vitin akademik 2021-2022.

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Informatike, për vitin akademik 2021-2022.

Lista e renditur e kandidatëve Master Profesional ne Teknologji Informacioni, për vitin akademik 2021-2022.

Lista e renditur e kandidatëve Master Profesional ne Inxhinieri Informatike, për vitin akademik 2021-2022.

 

Rregjistrimet bëhen pranë sekretarisë mësimore në datat 26.10.2021 deri më 2.11.2021 në orarin 8:00 deri 16:00.


2021-10-25 18:04:38
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka