Afati i dorëzimit të çertifikatës së gjuhës së huaj

1. Afati maksimal  i dorëzimit të çertifikatave të njohjes së gjuhës së huaj për studentët e ciklit të dytë Master i Shkencave të rregjistruar për herë të parë në vitet akademike 2019-2020 dhe 2020-2021, 2021-2022 do të jetë para fillimit të sezonit të mbrojtjes së diplomave.

 

2. Çertifikatat e njohjes së gjuhës së huaj duhet të jenë në përputhje me kërkesat e udhëzimit Nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të Gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet arsimit të lartë", të ndryshuar me Udhezimin Nr. 11 datë 10.04.2017 "Për një ndryshim të Udhezimit Nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të Gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë".

 

3. Në rast të mosrespektimit të këtij afati, studenti nuk do të lejohet të hyjë në mbrojtje të diplomës.


2022-01-11 02:15:16
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka