Afati i dorëzimit të çertifikatës së gjuhës së huaj

1. Afati maksimal  i dorëzimit të çertifikatave të njohjes së gjuhës së huaj për studentët e ciklit të dytë Master i Shkencave të rregjistruar për herë të parë në vitet akademike 2019-2020 dhe 2020-2021, 2021-2022 do të jetë para fillimit të sezonit të mbrojtjes së diplomave.

 

2. Çertifikatat e njohjes së gjuhës së huaj duhet të jenë në përputhje me kërkesat e udhëzimit Nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të Gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet arsimit të lartë", të ndryshuar me Udhezimin Nr. 11 datë 10.04.2017 "Për një ndryshim të Udhezimit Nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të Gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë".

 

3. Në rast të mosrespektimit të këtij afati, studenti nuk do të lejohet të hyjë në mbrojtje të diplomës.


2022-01-11 02:15:16
 
DII-MBROJTJE E DIPLOMAVE/PRAKTIKAVE VERË 2022
DET - Mbrojtje e diplomave verë 2022
DET - KONTROLL DIPLOMA SEZONI VJESHTË 21-22
PËRMIRËSIMI I PROVIMEVE
Lista përfundimtare e kandidatëvë fitues në shkollën e Doktoratës
DII-Kontrolli i parë i Diplomës
Kontrolli i trete i diplomes dhe praktikat
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka