DII - Kontrolli i diplomave/Praktikat, Dimer 2022

Studentët e programeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 Njoftohen se:


Kontrolli i dytë i diplomave do të zhvillohet brenda datës 8 Shkurt 2022.

Studentët që nuk kanë kryer deri më tani kontrollin e dytë, duhet t'i dërgojnë me email udhëheqësit të diplomës materialin teorik rreth diplomës dhe të marrin konfirmimin e udhëheqësit me email për ecurinë e deritanishme.

Kontrolli i tretë dhe përfundimtar i diplomës, datë kur do të dorëzohet dhe relacioni i praktikës nqs nuk e keni dorëzuar ende, do të zhvillohet:

15 Mars, ora 10:00 - Bachelor, salla 211

21 Mars, ora 10:00 - Master i Shkencave dhe Profesional, salla 214

Referuar strukturës mësimore sipas linkut http://www.fti.edu.al/news/398

Datat e mbrojtjes së diplomave dhe praktikave do të jenë:

Bachelor: 18 Mars, ora 10:00, salla 211

Master i Shkencave dhe Profesional: 25 Mars, ora 10:00, salla 214

Për cdo sqarim, kontaktoni me udhëheqësin.

Faleminderit!


2022-02-02 08:53:30
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka