Lista përfundimtare e kandidatëvë fitues në shkollën e Doktoratës

Në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë”, neni 70 dhe 79, në zbatim të Statutit të Universitetit Politeknik të Tiranës, neni 57 dhe 59, në zbatim të Rregullores së Studimeve të Doktoratës, neni 8, pika 4, në zbatim të Rregullores së Komisionit të Përhershëm për dhënien e gradës shkencore “Doktor”, në zbatim të “Procedurës për aplikimin dhe pranimin në Ciklin e Tretë të studimeve “Doktoratë”, në Universitetin Politeknik të Tiranës”, pika 5.4.3, në vijim të listave paraprake të kandidatëve fitues të shkollës së Doktoratës, si dhe në vijim të mbledhjes së Këshillit të Profesorëve të FTI-së datë 05.07.2022, Këshilli i Profesorëve të FTI-së  miratoi listat përfundimtare të kandidatëve fitues, që kanë aplikuar në shkollën e Doktoratës “Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit”, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, sipas tabelës bashkëlidhur


2022-07-05 17:50:54
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka