Lista përfundimtare e kandidatëvë fitues në shkollën e Doktoratës

Në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë”, neni 70 dhe 79, në zbatim të Statutit të Universitetit Politeknik të Tiranës, neni 57 dhe 59, në zbatim të Rregullores së Studimeve të Doktoratës, neni 8, pika 4, në zbatim të Rregullores së Komisionit të Përhershëm për dhënien e gradës shkencore “Doktor”, në zbatim të “Procedurës për aplikimin dhe pranimin në Ciklin e Tretë të studimeve “Doktoratë”, në Universitetin Politeknik të Tiranës”, pika 5.4.3, në vijim të listave paraprake të kandidatëve fitues të shkollës së Doktoratës, si dhe në vijim të mbledhjes së Këshillit të Profesorëve të FTI-së datë 05.07.2022, Këshilli i Profesorëve të FTI-së  miratoi listat përfundimtare të kandidatëve fitues, që kanë aplikuar në shkollën e Doktoratës “Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit”, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, sipas tabelës bashkëlidhur


2022-07-05 17:50:54
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka