Lista përfundimtare e kandidatëvë fitues në shkollën e Doktoratës

Në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë”, neni 70 dhe 79, në zbatim të Statutit të Universitetit Politeknik të Tiranës, neni 57 dhe 59, në zbatim të Rregullores së Studimeve të Doktoratës, neni 8, pika 4, në zbatim të Rregullores së Komisionit të Përhershëm për dhënien e gradës shkencore “Doktor”, në zbatim të “Procedurës për aplikimin dhe pranimin në Ciklin e Tretë të studimeve “Doktoratë”, në Universitetin Politeknik të Tiranës”, pika 5.4.3, në vijim të listave paraprake të kandidatëve fitues të shkollës së Doktoratës, si dhe në vijim të mbledhjes së Këshillit të Profesorëve të FTI-së datë 05.07.2022, Këshilli i Profesorëve të FTI-së  miratoi listat përfundimtare të kandidatëve fitues, që kanë aplikuar në shkollën e Doktoratës “Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit”, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, sipas tabelës bashkëlidhur


2022-07-05 17:50:54
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka