KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Inxhinierisë Informatike për vitin akademik 2022-2023.

 

Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Elektronikës dhe Telekomunikacionit për vitin akademik 2022-2023.

 

Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Bazave të Informatikës për vitin akademik 2022-2023.


2022-09-27 09:32:24
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka