DET - KONTROLL DIPLOMA SEZONI VERË 2022-2023

KONTROLLI I DIPLOMËS, SEZONI I VERËS 2022-2023

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Studentët e drejtimeve:

 • Bachelor në Inxhinieri Elektronike
 • Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
 • Master Profesional në Teknologji Informacioni

 

 1. Kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet deri më 12 Maj 2023.

 2. Kontrolli i dytë i diplomës do të zhvillohet deri më 05 Qershor 2023.

 3. Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet më 30 Qershor 2023, ora 9:00, salla 304, FTI.

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e parë duhet:

 • Të kontaktojë me pedagogun me të cilin ka renë dakord për të udhëhequr dhe zhvilluar punimin e diplomës (lista e pedagogëve më poshtë);
 • Të vendosin bashkarisht temën/fushën ku do të punojnë për zhvillimin e punimit të diplomës;
 • Të printojë, firmosi së bashku me udhëheqësin faqen e parë (http://www.fti.edu.al/pages/122);
 • Materiali i firmosur nga studenti dhe konfirmuar nga udhëheqësi, të skanohet (fotografohet);
 • Ta dorëzojë materialin e firmosur deri më datë 12 Maj 2023 duke e ngarkuar në faqen web (*):(https://forms.office.com/e/FpmFatx0CW).

 

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e dytë duhet

 • Të ketë kryer kontrollin e parë;
 • Studenti duhet të paraqes të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) rreth 40-60% të punimit të diplomës dhe faqet e para të plotësuara (http://www.fti.edu.al/pages/122);
 • Materiali i firmosur nga studenti dhe udhëheqësi, të skanohet (fotografohet);
 • Ta dorëzojë materialin e firmosur deri më datë 05 Qershor 2023 duke e ngarkuar në faqen web (*):(https://forms.office.com/e/MhMZx4uNNm).

 

 

(*) Ngarkimi i materialit është i mundur vetëm me kredencialet zyrtare të studentit në domain @fti.edu.al

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e tretë duhet:

 • Të ketë kryer kontrollin e parë dhe të dytë;
 • Studenti duhet të paraqes të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi në origjinale, jo fotokopje apo e skanuar) të gjithë punimi e diplomës në format libër bazuar në formatin e faqosjes së publikuar në faqen web http://www.fti.edu.al/pages/122 me tre faqet e para të plotësuara me kompjuter;
 • Bashkëlidhur punimit një CD me të gjithë materialin e punimit;
 • Çertifikatë personale ose familjare (e marrë nga e-albania);
 • Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT që nuk ka detyrime të pa shlyera;
 • Vërtetim nga Financa e FTI-së;
 • Ta dorëzojë materialin e firmosur (nga studenti dhe udhëheqësi) më datë 30 Qershor 2023 fizikisht në ambientet e fakultetit.

 

Shënim për rikujtesë në plotësimin korrekt të tre faqeve të para:

Tre faqet e para duhet të jenë të plotësuara në të gjitha pjesët e tyre vetëm me kompjuter (jo shkrim dore apo stilolaps). 

 • data e kontrollit të parë është 12 Maj 2023, dhe kontrolli është zhvilluar nga udhëheqësi;
 • data e kontrollit të dytë është 05 Qershor 2023, dhe kontrolli është zhvilluar nga udhëheqësi;
 • data e kontrollit të tretë është 30 Qershor 2023, dhe kontrolli është zhvilluar nga Përgjegjësi i Departamentit.

 

Lista e pedagogëve të Departamentit të Elektronikës dhe Telekomunikacionit (rend alfabetik)

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Prof. Dr.

Bexhet Kamo

bkamo @ fti.edu.al

Prof. Dr.

Elma Zanaj

ezanaj @ fti.edu.al

Prof. Dr.

Elson Agastra

eagastra @ fti.edu.al

Prof. Dr.

Rozeta Miho

rmiho @ fti.edu.al

Prof. Dr.

Vladi Koliçi

vkolici @ fti.edu.al

Prof. Asoc.

Aleksandër Biberaj

abiberaj @ fti.edu.al

Prof. Asoc.

Algenti Lala

alala @ fti.edu.al

Prof. Asoc.

Evjola Spaho

espaho @ fti.edu.al

Prof. Asoc.

Indrit Enesi

ienesi @ fti.edu.al

Prof. Asoc.

Olimpjon Shurdi

oshurdi @ fti.edu.al

Dr.

Alban Rakipi

arakipi @ fti.edu.al

Dr.

Desar Shahu

dshahu @ fti.edu.al

Dr.

Ezmerina Kotobelli

ekotobelli @ fti.edu.al

Dr.

Ilir Shinko

ishinko @ fti.edu.al

Dr.

Mirjeta Alinçi

malinçi @ fti.edu.al

Dr.

Renalda Kushe

rkushe @ fti.edu.al

Dr.

Sanije Çela

scela @ fti.edu.al

Msc.

Erison Ballasheni

eballasheni @ fti.edu.al

Msc.

Veranda Syla

veranda.syla @ fti.edu.al


2023-05-02 09:14:29
 
Shkolla verore 7-9 Qershor 2023
DII-KONTROLLI I DYTE I DIPLOMËS, QERSHOR 2023
DII-KONTROLLI I DYTE I DIPLOMËS, QERSHOR 2023
Tarifa vjetore e shkollimit
DET - KONTROLL DIPLOMA SEZONI VERË 2022-2023
DII -Kontrolli i pare i diplomave 2023
DII - MBROJTJA E PRAKTIKAVE DHE DIPLOMAVE MARS 2023
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka