Tarifa vjetore e shkollimit

Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit të cilët nuk kanë kryer pagesën e tarifës vjetore të shkollimit, afati i fundit i pagesës është data  6 Qershor 2023.

Studentët e Ciklit të Dytë në “Master i Shkencave”  dhe “Master Profesional” duhet të shlyejnë brenda datës 6 Qershor 2023 edhe këstin e dytë të tarifës vjetoret të shkollimit.

Studentët do të pajisen me faturën për arkëtim duke e shkarkuar nga adresa www.fti.edu.al faturat për Bachelor gjysëm tarife, Bachelor tarife e plotë, Master Profesional gjysëm tarife, Master Profesional tarifë e plotë, Master Shkencor gjysëm tarife dhe Master Shkencor tarifë e plotë.

Pas kryerjes së pagesës, sudentët duhet të dorëzojnë pranë zyrës së financës kopje te faturës së bankës ose me email në adresën financa@fti.edu.al

Për çdo paqartësi mund të paraqiteni pranë zyrës së financës në orarin 12:00 – 14:00.


2023-05-24 06:52:44
 
Shkolla verore 7-9 Qershor 2023
DII-KONTROLLI I DYTE I DIPLOMËS, QERSHOR 2023
DII-KONTROLLI I DYTE I DIPLOMËS, QERSHOR 2023
Tarifa vjetore e shkollimit
DET - KONTROLL DIPLOMA SEZONI VERË 2022-2023
DII -Kontrolli i pare i diplomave 2023
DII - MBROJTJA E PRAKTIKAVE DHE DIPLOMAVE MARS 2023
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka