Tarifat e Shkollimit Cikli i Parë Bachelor

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, se tarifat e
shkollimit për Vitin Akademik 2012-2013, në Ciklin e Parë Bachelor janë si më poshtë:


1. Viti i Parë (studentë të rregullt dhe përsëritës) sipas VKM nr.420, dt.27.06.2012 do të
paguajnë tarifën 22,995 lekë.


2. Viti i Dytë (studentë të rregullt dhe përsëritës) sipas VKM nr.423, dt.08.06.2011 do të
paguajnë tarifën 21,260 lekë.


3. Viti i Tretë (studentë të rregullt dhe përsëritës) sipas VKM nr.586, dt.07.07.2010 do të
paguajnë tarifën 20,440 lekë.


Studentët duhet të paraqiten pranë zyrës së financës për të tërhequr faturën për arkëtim me të cilën duhet të bëjnë pagesën pranë Bankës Credins. Pasi të bëhet pagesa pranë Bankës Credins fatura e pagesës duhet të dorëzohet pranë zyrës së financës.

Afati përfundimtar i pagesave është deri më 21.01.2013.


2013-01-05 00:00:00
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka