Tarifat e Shkollimit Cikli i Parë Bachelor

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, se tarifat e
shkollimit për Vitin Akademik 2012-2013, në Ciklin e Parë Bachelor janë si më poshtë:


1. Viti i Parë (studentë të rregullt dhe përsëritës) sipas VKM nr.420, dt.27.06.2012 do të
paguajnë tarifën 22,995 lekë.


2. Viti i Dytë (studentë të rregullt dhe përsëritës) sipas VKM nr.423, dt.08.06.2011 do të
paguajnë tarifën 21,260 lekë.


3. Viti i Tretë (studentë të rregullt dhe përsëritës) sipas VKM nr.586, dt.07.07.2010 do të
paguajnë tarifën 20,440 lekë.


Studentët duhet të paraqiten pranë zyrës së financës për të tërhequr faturën për arkëtim me të cilën duhet të bëjnë pagesën pranë Bankës Credins. Pasi të bëhet pagesa pranë Bankës Credins fatura e pagesës duhet të dorëzohet pranë zyrës së financës.

Afati përfundimtar i pagesave është deri më 21.01.2013.


2013-01-05 00:00:00
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka