Tarifat e Shkollimit Cikli i Parë Bachelor

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, se tarifat e
shkollimit për Vitin Akademik 2012-2013, në Ciklin e Parë Bachelor janë si më poshtë:


1. Viti i Parë (studentë të rregullt dhe përsëritës) sipas VKM nr.420, dt.27.06.2012 do të
paguajnë tarifën 22,995 lekë.


2. Viti i Dytë (studentë të rregullt dhe përsëritës) sipas VKM nr.423, dt.08.06.2011 do të
paguajnë tarifën 21,260 lekë.


3. Viti i Tretë (studentë të rregullt dhe përsëritës) sipas VKM nr.586, dt.07.07.2010 do të
paguajnë tarifën 20,440 lekë.


Studentët duhet të paraqiten pranë zyrës së financës për të tërhequr faturën për arkëtim me të cilën duhet të bëjnë pagesën pranë Bankës Credins. Pasi të bëhet pagesa pranë Bankës Credins fatura e pagesës duhet të dorëzohet pranë zyrës së financës.

Afati përfundimtar i pagesave është deri më 21.01.2013.


2013-01-05 00:00:00
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka