Konceptimi dhe vënia në jetë e një shtrese sigurie në SMBD Oracle

Me datë 28.03.2013, Ora 11:00, Salla 209 pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit

 

 

Zhvillohet mbrojta e doktoraturës:

 

“Konceptimi dhe vënia në jetë e një shtrese sigurie në SMBD Oracle”

 


Kandidati : Msc. Ing. Hakik PACI

 

Udhëheqësi shkencor: Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani


2013-03-25 14:52:26
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka