Njoftime administrative
Bursat e studimit
Pranimet në ciklet e studimeve
Rregulloret
Të tjera
Pranimet në ciklet e studimeve


PRANIMI I STUDENTËVE

Neni 10

Pranimi i studentëve në programet e studimit të ciklit të parë

1. Mbështetur në Ligjin 9741, dt.21.05.2007, "Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë", për t'u pranuar në një program studimi të ciklit të parë, apo program të integruar studimi të ciklit të dytë, kandidati duhet të ketë përfunduar me sukses Maturën Shtetërore, ose të zotërojë një diplomë tjetër studimi të fituar jashtë shtetit, të vlerësuar nga MASH si ekuivalente me të, ose të zotërojë një diplomë të lëshuar nga një institucion i Arsimit të Lartë.
2. Kandidatët fitojnë të drejtën për t'u regjistruar në një program studimi të ciklit të parë, nëse mbi bazën e kritereve të vendosura, renditen nga MASH në listën e fituesve, për atë program.
3. Për t'u regjistruar në programin e studimit të arkitekturës, përveë plotësimit të kërkesave të nenit 10, pika 1, kandidati duhet t'i nënshtrohet edhe konkursit të hyrjes dhe të renditet në listën e fituesve. Kriteret e hyrjes, programi i konkursit, organizimi i tij, vlerësimi i konkurentëve bëhet nën përgjegjësinë e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, përgjegjës për këtë diplomë. Rektorati monitoron procesin në të gjitha etapat e tij. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit shpall kriteret e hyrjes dhe programin e konkursit të paktën një vit para fillimit të pranimeve të radhës në institucion. Mënyra e organizimit të konkursit, përgjegjësitë, kriteret e vlerësimit jepen në rregulloren e fakultetit.
4. Kandidatët fitues, të shpallur sipas pikave 2 dhe 3 të nenit 10, fitojnë statusin e studentit dhe kanë të drejtë të ndjekin studimet në vitin akademik përkatës, nëse regjistrohen në sekretarinë mësimore të fakultetit brenda afateve kohore të përcaktuara dhe të shpallura paraprakisht.
5. Për tu regjistruar, studenti paraqet pranë sekretarisë mësimore të fakultetit përkatës  dokumentacionin e nevojshëm, i cili përbëhet nga: dëftesa e maturës (origjinale), ose diplomë e një programi tjetër studimi, ëertifikatë lindje me fotografi, dy fotografi, raport mjeksor si dhe faturën e pagesës së tarifës së regjistrimit në institucionin e Arsimit të Lartë.
6. Studenti duhet të paguajë tarifën vjetore të shkollimit për vitin përkatës akademik para fillimit të sesionit të provimeve të dimrit. Në rast mospagese ai humbet të drejtën për të hyrë në provime.
7. Fakulteti i jep studentit numrin e tij të matrikullimit, i cili është unikal, brenda dy muajve nga koha e fitimit të statusit të studentit. Studenti e humbet statusin e tij me marrjen e diplomës, me largimin vullnetar të tij pa përfunduar studimet ose me përjashtimin e tij nga universiteti.

Neni 11

Pranimi i studentëve në programet e studimit të ciklit të dytë

1. Për t'u pranuar në një program studimi të ciklit të dytë, kandidati duhet të ketë një diplomë DNP në fushën përkatëse të studimit ose në fusha të tjera të përafërta. Në ëdo program studimi të ciklit të dytë përcaktohet lista e programeve të studimit të ciklit të parë që mundësojnë pranimin në të si më poshtë:
a. Programe studimi të ciklit të parë që lejojnë regjistrimin në programin përkatës të studimit të ciklit të dytë pa plotësime shtesë (pa debite formimi)
b. Programe studimi të ciklit të parë që lejojnë regjistrimin në programin përkatës të studimit të ciklit të dytë me plotësime të njohurive formuese (me debite formimi)
2. Studentët e pranuar në programet e studimit të ciklit të dytë me jo më shumë se 30 kredite debite regjistrohen në vitin e parë të programit përkatës të studimit të ciklit të dytë me detyrimin e plotësimit të këtyre debiteve brenda vitit të parë, krahas detyrimeve të përcaktuar nga neni 24 i kësaj rregulloreje.
3. Studentët e pranuar në programet e studimit të ciklit të dytë me më shumë se 30 kredite debite, duhet t'i plotësojnë ato para se të regjistrohen në vitin e parë të programit përkatës të studimit të ciklit të dytë. Fakulteti u krijon kushte për frekuentimin e disiplinave përkatëse dhe dhënien e provimeve.
4. Për ëdo program studimi të ciklit të dytë, fakultetet propozojnë kriteret specifike të pranimit, të cilat miratohen nga Senati i UPT-së. Këto kritere shpallen brenda tre mujorit të parë të vitit kalendarik dhe reflektohen në rregulloren mësimore të programit të studimit. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet në bazë të kuotave të miratuara dhe kritereve të pranimit.
5. Kandidati fitues, fiton statusin e studentit dhe ka të drejtë të ndjekë studimet në vitin akademik përkatës, nëse regjistrohet në sekretarinë mësimore të fakultetit brenda afateve kohore të përcaktuara dhe të shpallura paraprakisht. Për tu regjistruar, studenti paraqet pranë sekretarisë mësimore të fakultetit dokumentacionin e nevojshëm, i cili përbëhet nga: diploma DNP, suplementi i diplomës, (ose dokumenta të tjerë ekuivalente me të), ëertifikatë lindje, dy fotografi si dhe faturën e pagesës së tarifës së regjistrimit në institucionin e Arsimit të Lartë.
6. Fakulteti ka përgjegjësinë e verifikimit të origjinalitetit të dokumentacionit të paraqitur (diploma e nivelit të parë dhe suplementi i diplomës), brenda dy muajve nga koha e regjistrimit. Në rast të konstatimit të fallsifikimit të dokumentave, studenti përjashtohet nga universiteti pa iu rimbursuar tarifa e paguar.
7. Studenti duhet të paguajë tarifën vjetore të shkollimit për vitin përkatës akademik para fillimit të sesionit të provimeve të dimrit. Në rast mospagese ai humbet të drejtën për të hyrë në provime.
8. Fakulteti i jep studentit numrin e tij të matrikullimit, i cili është unikal, brenda dy muajve nga koha e fitimit të statusit të studentit. Studenti e humbet statusin e tij me marrjen e diplomës DND, me largimin vullnetar të tij pa përfunduar studimet ose me përjashtimin e tij nga shkolla.

Neni 12.
Pranimi i studentëve në Programet e Masterit të Nivelit të Parë dhe të Dytë

1. Për t'u pranuar në një program studimi "Master i Nivelit të Parë", kandidati duhet të ketë përfunduar të paktën një program studimi të ciklit të parë në fushën përkatëse të studimit apo në fusha të tjera të përafërta, të përcaktuara në programin e studimit MNP. Fakulteti përgjegjës për programin e studimit MNP mund të vendosë kritere të tjera specifike për të hyrë në MNP, të cilat bëhen publike për ëdo program para fillimit të pranimeve në to. Këto kritere shpallen brenda tre mujorit të parë të vitit kalendarik dhe reflektohen në rregulloren mësimore të programit përkatës të studimit. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje.
2. Për t'u pranuar në një program studimi "Master i Nivelit të Dytë", kandidati duhet të ketë përfunduar të paktën një program studimi të ciklit të dytë ose program të integruar studimi të ciklit të dytë në fushat përkatëse të studimit apo në fusha të tjera të përafërta, të përcaktuara në programin e studimit MND. Fakulteti përgjegjës për programin e studimit MND mund të vendosë kritere të tjera specifike pranimi për programin e studimit MND që ofron, të cilat bëhen publike për ëdo program para fillimit të pranimeve në të. Këto kritere shpallen brenda tre mujorit të parë të vitit kalendarik dhe reflektohen në rregulloren mësimore të programit të studimit. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje.
3. Kandidati fitues, fiton statusin e studentit dhe ka të drejtë të ndjekë studimet në vitin akademik përkatës, nëse regjistrohet në sekretarinë mësimore të fakultetit brenda afateve kohore të përcaktuara dhe të shpallura paraprakisht. Për tu regjistruar, studenti paraqet pranë sekretarisë mësimore të fakultetit dokumentacionin e nevojshëm, i cili përbëhet nga: diploma e programeve përkatëse të studimit të nivelit të parë/nivelit të dytë/diplomë e integruar e nivelit të dytë, suplementi i diplomës, (ose dokumenta të tjerë ekuivalente me të), ëertifikatë lindje, dy fotografi si dhe faturën e pagesës së tarifës së regjistrimit dhe tarifës së shkollimit.
4. Fakulteti ka detyrë të verifikojë origjinalitetin e dokumentacionit të paraqitur, brenda dy muajve nga koha e regjistrimit. Në rast të konstatimit të fallsifikimit të dokumentave, studenti përjashtohet nga universiteti pa iu rimbursuar tarifa e paguar.
5. Fakulteti i jep studentit numrin e tij të matrikullimit, i cili është unikal, brenda dy muajve nga koha e fitimit të statusit të studentit. Studenti e humbet statusin e tij me marrjen e diplomës MNP ose MND, me largimin vullnetar të tij pa përfunduar studimet ose me përjashtimin e tij nga shkolla.

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka