Takimet me kompanitë
Praktika
Tregu i punës
Përgjigje pyetjeve
Të tjera
Praktika

Praktika mësimore

 

Për studentët e programit të studimit “Bachelor”, Viti i Tretë:

 

Semestri i dytë i vitit të tretë përmban praktikën (4 kredite), që  do të zhvillohet në 4 javë:

 

 

Praktika zhvillohet në institucione/kompani sipas profilit të përgatitjes së studentit. Departamenti bën ndarjen e studentëve nëpër kompani/institucione pritëse, duke respektuar edhe dëshirat e tyre. Studentët kanë detyrimin e kryrjes 100% të orëve të praktikës profesionale. Studenti detyrohet të respektojë rregullat e institucionit pritës. Në përfundim  të praktikës, studenti përgatit një relacion për punën e kryer,  e cila vlerësohet nga komisioni i ngritur nga departamenti për këtë qëllim. Vlerësimi bëhet me notë.

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka