Rregullore/Legjislacioni, Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

 

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, si një njësi bazë e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, në Universitetin Politeknik të Tiranës, është ngritur dhe funsionon, bazur në:

 

 Ligjin e Arsimit të Lartë;

 

Vendimet respektive të Këshillit të Ministrave (VKM);

 

Udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës;

 

Statutin e Universitetit Politeknik;

 

Rregulloren Mësimore të Universitetit Politeknik;                      

                                            

Rregulloren e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit;

 

Rregulloren e Brendshme të Departamentit të Elektronikës dhe Telekomunikacionit;

 

Rregulloret e Programeve të Studimit

 

 

 

 Struktura e Vitit Akademik

 

 

 

 

 

 

Urdhërat/ Vendimet e UPT, FTI

 

 

            Vendimi i Rektorit te UPT, nr. 109, dt. 21.10.2013 (minimumi i pikëve të pranueshme, për testin e gjuhës Angleze, për studentët e ciklit të dytë, Master, në UPT, viti akademik 2013 -2014)

 

 

            Vendimi i Senatit të UPT, Nr 21, dt 17.10.2013  (për testin e gjuhës Angleze, për studentët e ciklit të     dytë, Master, në UPT)

 

 

               Urdhri i Rektorit të UPT, Nr 29, dt 07.03.2013 (minimumi i pikëve të pranueshme, për testin e gjuhës  Angleze, për studentët e ciklit të dytë, Master, në UPT, viti akademik 2012 -2013)

 

 

  

 Informacione shtesë për studentët, mund të gjenden në faqen www.upt.al si:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjislacioni (Ministria e Arsimit) Viti Akademik 2013 - 2014  

 

 

 

 

Cikli i parë - Bachelor

 

 

 

 

 

 

Cikli i dytë - Master

 

 

 

 

 <<< kthehu pas<<<

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka