Ciklet e Studimit
Rregulloret
Biblioteka
Praktikat
Diplomat
Studentet e Departamentit te Inxhinierise Informatike

 

NJOFTIM  

 

I. Datat e Kontrollit të parë të  Diplomave për Departamentin e Inxhinierisë  Informatike janë si më poshte:

Bachelor  Inxhinieri Informatike : 

 17 Prill 2019, ora 11:00-12:00, salla 214

Master Profesional: 

 17 Prill 2019, ora 12:00-13:00, salla 214

Master i Shkencave  : 

 17 Prill 2019, ora 12:00-13:00, salla 214

II. Datat e Kontrollit të dytë të  Diplomave për Departamentin e Inxhinierisë  Informatike janë si më poshte:

Bachelor  Inxhinieri Informatike : 

 

Master i Shkencave  dhe Master Profesional: 

 

 

Materiali qe duhet dorezuar eshte pjesa teorike e diplomes e miratuar nga udheheqesi.

 

 

II. Datat e Kontrollit të tretë  Diplomave për Departamentin e Inxhinierisë  Informatike janë si më poshte:

Bachelor  Inxhinieri Informatike : 

 

Studenti që merr pjesë në kontrollin e tretë duhet të sjellë :

1. Materialin e perfunduar të firmosur nga udhëheqësi 

2. Vërtetimin nga Biblioteka Shkencore e UPT-së

3. Mandatin e pagesës .

4. Dokumentin original ose të noterizuar të mbrojtjes të gjuhës Angleze (Master Shkencor) per studentet qe e kane detyrim

 

III. Mbrojtja e diplomave  për Departamentin e Inxhinierisë  Informatike janë si më poshte:

 

 

 

IV. Studentët  e  Bachelor në  Inxhinieri Informatike , viti III dhe Master Profesional  

Kerkesa per praktike:

 17 Prill 2019, ora 11:00-12:00, salla 214

Dorëzimi i relacionit  te praktikës  në  departament : 

  (Per studentet perserites)   

Bachelor  Inxhinieri Informatike : 

 

Master Profesional: 

 

      

Materiali që duhet të dorëzohet :

Pjesa teorike  bashkëngjitur  vertetimi nga kompania për kryerjen e praktikës dhe CD. 

 

 

V. Mbrojtja e praktikave per studentet e Inxhinierise Informatike Bachelor dhe Master Profesional do te zhvillohet:

 
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka