Sesioni i vjeshtës për mbrojtjen e diplomave dhe afati i dorëzimit të certifikatës së gjuhës së huaj

Bashkëngjitur janë dy vendimet e Rektoratit, Nr. 142, datë 15.10.2020 "Për ndryshimin e strukturës mësimore të vitit akademik 2019-2020, i ndryshuar" dhe Vendimi 141, datë 15.10.2020 "Për caktimin e afatit maksimal të dorëzimit të certifikatës së njohjes së gjuhës së huaj, për studentët/aplikantët e regjistruar në programet e studimit "Master i Shkencave" në UPT, për vitin akademik 2019-2020 dhe 2020-2021".


2020-10-19 19:49:50
 
Grupet e studentëve të rregjistruar në FTI
Rritja e numrit të kuotave në Master Shkencor
Kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimeve në Ciklin e Dytë, viti akademik 2020-2021.
Kriteret për përfitimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit, BACHELOR - viti akademik 2020-2021.
Kriteret për aplikim për bursa, BACHELOR - viti akademik 2020- 2021.
Rregjistrimet në Ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave dhe Master Profesional
LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL NE FTI, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2020 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka