Njoftim për fituesit e fazës së dytë në Takultetin e Teknologjisë së Informacionit

 

 

NJOFTIM PËR FITUESIT E FAZËS SË DYTË NË FAKULTETIN e TEKNOLOGJISË së INFORMACIONIT (FTI)

 

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR PËR REGJISTRIM NË SEKRETARINË MËSIMORE TË FTI

9 deri 13 Tetor 2012

Regjistrimet e fituesave të fazës së dytë në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, do të bëhen pranë Sekretarisë Mësimore të FTI (kati i dytë-djathtas), kandidatët fitues sipas listave të shpallura për secilën degë, duhet të paraqiten sipas orareve të shpallura në vijim dhe me dokumentacionin e poshtëshënuar:

 

 

  1. Karta e identitetit, si dhe fotokopje e kartës së identitetit;
  2. Dy fotografi, format dokumenti, me veshje të pranueshme në kodin e etikës universitare;
  3. Mandatin e arkëtimit, konform Udhëzimit të MASH;
  4. Fotokopje e noterizuar e Çertifikatës së notave të Shkollës së Mesme;
  5. Fotokopje e noterizuar e Diplomës së Maturës Shtetërore.

 

 

Regjistrimet e fituesave të fazës së dytë në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, do të bëhen pranë Sekretarisë Mësimore të FTI (kati i dytë-djathtas), sipas orareve të mëposhtme për secilën degë:

 

Inxhinieri Elektronike – 9 Tetor

I-A-Elektronikë, datë 9 Tetor, ora 9:00 deri 11:00

I-B-Elektronikë, datë 9 Tetor, ora 11:00 deri 13:00

I-C-Elektronikë, datë 9 Tetor, ora 14:00 deri 16:00

 

Inxhinieri Informatike – 10 Tetor

I-A-Informatikë, datë 10 Tetor, ora 9:00 deri 11:00

I-B- Informatikë, datë 10 Tetor, ora 11:00 deri 13:00

I-C- Informatikë, datë 10 Tetor, ora 14:00 deri 16:00

 

Inxhinieri Telekomunikacioni– 11 Tetor

I-A-Telekom, datë 11 Tetor, ora 9:00 deri 11:00

I-B- Telekom, datë 11 Tetor, ora 11:00 deri 13:00

 


Për çdo pyetje, parqartësi apo informacion shtesë në lidhje me proçesin e rregjistrimit në datat 9 deri 13 Tetor 2012, studentët duhet të kontaktojnë me Përgjegjësat e Departamenteve respektive dhe Zv. Dekanin e FTI.

 

2012-10-06 00:00:00
 
Njoftim mbi Vendimin Nr. 63 i Rektorit UPT mbi Rregulloren e miratuar per marrjen e masave per kufizimin e perhapjes se COVID-19
Njoftim mbi Vendimin Nr. 61 te Rektorit te UPT mbi marrjen e masave per mbylljen e vitit akademik 2019-2020
Njoftim ne lidhje me ndryshime ne strukturen mesimore ne vitin akademik 2019-2020, semestri i dyte
Njoftim ne lidhje me fillimin e mesimit online per semestrin e dyte ne FTI ne date 30.03.2020
NJOFTIM NË LIDHJE ME FILLIMIN E PUNËS PËR OFRIMIN E MËSIMIT NË DISTANCË PËR SEMESTRIN E DYTË.
DII-NJOFTIM MBI UDHEHEQJEN E DIPLOMAVE PER STUDENTET E PROGRAMEVE TE STUDIMIT TE DEPARTAMENTIT
DET-Njoftim mbi udheheqjen e diplomave per studentet e Cilki I, II, Programe studimit Bachelor Inxh ELN, TLK, MSc Inxh ELN, TLK dhe MPTI.
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka