Kontrolli i Trete i Diplomave per studentet e Departamentit te Inxhinierise Infomatike

NJOFTIM

KONTROLLI I TRETË I DIPLOMAVE

PER DEPARTAMENTIN E INXHINIERISE INFORMATIKE

Te gjithe  studentet qe ndjekin nje nga programet e studimit  e ofruara nga Departamenti i Inxhinierise Informatike, qe kane kryer 2 kontrollet e para te diplomes, njoftohen se kontrolli i trete do te zhvillohet si me poshte:

 

Bachelor ne Inxhinieri Informatike : 15 Korrik 2019, salla 214, 11:00-12:00,    

 

Studententi duhet te paraqes:

  • Punimin perfundimtar te diplomes sipas formatit te miratuar, te  firmosur nga udheheqesi.

          Faqet e para te punimit te diplomes Bachelor.

  • Certifikate personale ose familjare.
  • Vertetim nga bibloteka shkencore e UPT.

 

 

Master i Shkencave  ne Inxinieri Infomatike dhe Master Profesional ne Inxhinieri Informatike:

 15 Korrik 2019, salla 214,  Ora 12:00-13:00

 

Studententi duhet te paraqes:

  • Punimin perfundimtar te diplomes sipas formatit te miratuar, te  firmosur nga udheheqesi.

Faqet e para te punimit te diplomes Master i Shkencave Inxhinieri Informatike

Faqet e para te punimit te diplomes Master Profesional Inxhinieri Informatike

  •  Certifikate personale ose familjare.
  • Vertetim nga bibloteka shkencore e UPT.
  • Deshmine e gjuhes se huaj ,  per studentet e Ciklit te dyte Master i Shkencave te cilet jane regjistruar para vitit akademik 2016-2017; studentet te cilet nuk e kane dorezuar ne dosjen personale.

 Formati i punimit te diplomes

 

 

 

Dorezimi i relacionit te praktikes mesimore

Per studentet e programeve te studimit   Bachelor Inxhinieri Informatike dhe Master Profesional ne Inxhinieri Informatike ,dorezimi i relacionit te praktikes  do te behet me 5 Korrik 2019. salla 214, ora 15:00-16:00

 

Mbrojtja e praktikave :

12 Korrik 2019,  salla 213,214, ora 9:00

 

 

 


2019-07-01 07:02:04
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka