Kontrollet e Diplomave ne Shtator ,per studentet e Departamentit te Inxhinierise Infomatike

 Njoftim

 

Te gjithe  studentet qe ndjekin nje nga programet e studimit  e ofruara nga Departamenti i Inxhinierise Informatike, qe kane kryer kontrollin e  pare te diplomes, njoftohen se kontrolli i dyte do te zhvillohet si me poshte:

 

 

I.Kontrolli i II i Diplomave per studentet e vitit te III, Bachelor ne Inxhinieri Informatike , do te jete ne 6 Shtator 2019, ora 12:00-13:00, salla 214.

  • Materiali qe do te dorezohet eshte pjesa teorike e diplomes e miratuar dhe firmosur nga udheheqesi.

 

 

II.Kontrolli i II i Diplomave per studentet ne Master Shkencor dhe Master Profesional   do te jete ne  6 Shtator  2019, ora 13:00-14:00, salla 214.

  • Materiali qe do te dorezohet eshte pjesa teorike e diplomes e miratuar dhe firmosur nga udheheqesi.

 

 .

 

 

Te gjithe  studentet qe ndjekin nje nga programet e studimit  e ofruara nga Departamenti i Inxhinierise Informatike, qe kane kryer 2 kontrollet e para te diplomes, njoftohen se kontrolli i trete do te zhvillohet si me poshte:

 

I.Bachelor ne Inxhinieri Informatike : 24 Shtator 2019, salla 214, 11:00-12:00,     

 

Studententi duhet te paraqes: 

  • Punimin perfundimtar te diplomes sipas formatit te miratuar, te  firmosur nga udheheqesi.

          Faqet e para te punimit te diplomes Bachelor. 

  • Certifikate personale ose familjare.
  • Vertetim nga bibloteka shkencore e UPT.

 

 

II.Master i Shkencave  ne Inxinieri Infomatike dhe Master Profesional ne Inxhinieri Informatike:

 2 Tetor 2019, salla 214,  Ora 11:00-12:00

 

Studententi duhet te paraqes: 

  • Punimin perfundimtar te diplomes sipas formatit te miratuar, te  firmosur nga udheheqesi.

Faqet e para te punimit te diplomes Master i Shkencave Inxhinieri Informatike

Faqet e para te punimit te diplomes Master Profesional Inxhinieri Informatike

  •  Certifikate personale ose familjare.
  • Vertetim nga bibloteka shkencore e UPT.
  • Deshmine e gjuhes se huaj ,  per studentet e Ciklit te dyte Master i Shkencave te cilet jane regjistruar para vitit akademik 2016-2017; studentet te cilet nuk e kane dorezuar ne dosjen personale.

 Formati i punimit te diplomes 

 

 

 

III.Dorezimi i relacionit te praktikes mesimore

Per studentet e programeve te studimit   Bachelor Inxhinieri Informatike dhe Master Profesional ne Inxhinieri Informatike ,dorezimi i relacionit te praktikes  do te behet me 6 Shtator2019. salla 214, ora 12:00-13:00. Bashke me relacionin duhet dorezuar edhe vertetimi nga kompania apo institucioni ku eshte kryer praktika

 IV Mbrojtja e Praktikes :

24 Shtator 2019, ora 10:00, salla 214

 

 


2019-07-24 06:57:05
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka