Kontrolli i trete i diplomave Master DII

Studentet Master i Shkencave dhe Master Profesional Inxhinieri Informatike njoftohen se:

Kontrolli i trete i diplomave dhe dorezimi i relacionit te praktikes do te zhvillohet diten e Merkure, date 23 Mars, ora 9:00-10:00, salla 211.


Diploma duhet te jete e lidhur me karton te trashe, e firmosur nga Udheheqesi i diplomes, e shkruar dhe formatuar sipas formatit te shpallur ne faqen e FTI (Kujtese per deklaraten antiplagjature dhe abstraktin).

Kujtojme se 2 kontrollet e para kryhen nga Udheheqesi i diplomes dhe kontrolli i trete kryhet nga Pergjegjesi i Departamentit.

Kontaktoni me Udheheqesin per saktesimin e datave te kontrolleve.

 

Gjithashtu, duhet te sillni bashke me relacionin e diplomes dokumentat: vertetim nga Biblioetka shkencore, certifikate personale dhe disk te ngjitur ne fund te diplomes.

Studentet qe kane kryer praktiken ne nje kompani, duhet te sjellin relacionin e praktikes se bashku me vertetimin e praktikes nga kompania. Studentet qe kane te njejten teme praktike me temen e diplomes, duhet te dorezojne relacion praktike me vete rreth pjeses praktike te diplomes (pa vertetim).

Data e mbrojtjes se diplomes do te shpallet ne nje njoftim te dyte.

Ju uroj suksese!


2022-03-18 10:26:46
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka