Kontrolli i trete i diplomave Master DII

Studentet Master i Shkencave dhe Master Profesional Inxhinieri Informatike njoftohen se:

Kontrolli i trete i diplomave dhe dorezimi i relacionit te praktikes do te zhvillohet diten e Merkure, date 23 Mars, ora 9:00-10:00, salla 211.


Diploma duhet te jete e lidhur me karton te trashe, e firmosur nga Udheheqesi i diplomes, e shkruar dhe formatuar sipas formatit te shpallur ne faqen e FTI (Kujtese per deklaraten antiplagjature dhe abstraktin).

Kujtojme se 2 kontrollet e para kryhen nga Udheheqesi i diplomes dhe kontrolli i trete kryhet nga Pergjegjesi i Departamentit.

Kontaktoni me Udheheqesin per saktesimin e datave te kontrolleve.

 

Gjithashtu, duhet te sillni bashke me relacionin e diplomes dokumentat: vertetim nga Biblioetka shkencore, certifikate personale dhe disk te ngjitur ne fund te diplomes.

Studentet qe kane kryer praktiken ne nje kompani, duhet te sjellin relacionin e praktikes se bashku me vertetimin e praktikes nga kompania. Studentet qe kane te njejten teme praktike me temen e diplomes, duhet te dorezojne relacion praktike me vete rreth pjeses praktike te diplomes (pa vertetim).

Data e mbrojtjes se diplomes do te shpallet ne nje njoftim te dyte.

Ju uroj suksese!


2022-03-18 10:26:46
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka