DII-MBROJTJA E PRAKTIKES MESIMORE 2023

Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

 Njoftohen se:

 Mbrojtja e praktikës do të zhvillohet në datën 07.07.2023, ora 9:00, salla 211 (Bachelor) dhe 214 (Master). 

 Të gjithë studentët duhet të dorëzojnë relacionin e praktikës komisionit të pranishëm në sallë, ne ora 9:00, bashkëlidhur me vërtetimin nga kompania ku studenti ka kryer praktikën. Gjithashtu, prezantimi në Powerpoint ta keni të disponueshëm me flash drive dhe email (në raste problemesh teknike me flash).

 

Suksese!


2023-06-29 08:58:09
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka