Hapet thirrja per pedagoge me kohe te pjesshme ne DII dhe DBI

Shpallet konkursi per pedagoge me kohe te pjesshme ne Departamentin e Inxhinierise Informatike dhe Departamentin e Bazave te Informatikes.

Afati i aplikimit date 22 Shtator 2023.

 

Lista e dokumentave të kërkuara

 

  1. Kërkesë me shkrim për aplikim. (Stafi akademik me kohë të pjesshme i cili angazhohet rishtas në FTI duhet të sjellë vetëm kërkesën me shkrim dhe mund t’i shtojë dosjes çertifikata të cilat i ka fituar gjatë vitit të fundit)
  2. CV e kandidatit;
  3. Fotokopje e ID;
  4. Fotokopje e noterizuar e diplomës Bachelor në Inxhinieri Informatike dhe Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike në FTI, UPT ose të diplomave ekuivalente me to, sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi;
  5. Listë e noterizuar e notave e studimeve Bachelor dhe Master i Shkencave, ose i studimeve të ekuivalentuara sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi; Nota mesatare e ponderuar për të dy ciklet e studimit së bashku >= 7.5, është kusht detyrues hyrës;
  6. Cdo dokumentacion tjetër që vërteton titujt dhe gradat, trajnime, kualifikime, etj. (nëse ka);
  7. Dy rekomandime nga staf akademik i FTI, UPT, ose Universiteti/Fakulteti ku kandidati ka kryer studimet, me titull Profesor ose Prof. Asoc;
  8. Leje me shkrim nga titullari i institucionit/kompanisë ku është i punësuar, që lejon angazhimin e kandidatit në mësimdhënie si pedagog i ftuar në FTI, UPT për vitin akademik 2023-2024.

Dorezimi i dokumentacionit behet te Pergjegjesi i Departamentit Dr. Enida Sheme.


2023-09-11 12:28:41
 
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2023-2024
LISTA E RENDITUR E APLIKANTEVE NGA TROJET
Takim informues per programet Master qe ofron FTI...
DII-Mbrojtja e praktikes dhe kontrolli i trete i diplomes, Shtator 2023
FTI hap Programin e Përbashkët të Studimit Master i Shkencave në "Inteligjencë Artificiale dhe Optimizim" me UTC, Francë
Hapet thirrja per pedagoge me kohe te pjesshme ne DII dhe DBI
Turneu Kibernetik Virtual SANS CEE CYBER TOURNAMENT
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka