DII-Mbrojtja e praktikes dhe kontrolli i trete i diplomes, Shtator 2023

 

Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

 Njoftohen se:

 Mbrojtja e praktikave do të zhvillohet më 28 Shtator 2023, ora 10:00, salla 206,209,211,213,214,

* Për mbrojtjen e praktikës duhet të dorëzoni një relacion të praktikës tuaj ,vertetimin nga kompania ku keni zhvilluar praktikën gjithashtu edhe materialin në PowerPoint për prezantimin dhe mbrojtjen e praktikës. 

 

Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet më 28 Shtator 2023, ora 9:00 , salla 201

Për kujtesë:

 Studenti duhet të paraqesë diplomën e miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) në format libër (me kapak kartoni, jo plastik) bazuar në formatin e faqosjes së publikuar në faqen web (http://www.fti.edu.al/pages/122);

  • Bashkëlidhur punimit një CD me të gjithë materialin e punimit;
  • Çertifikatë personale ose familjare (e marrë nga e-albania);
  • Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT që nuk ka detyrime të pa shlyera;

 

Ju lutem keni parasysh të vendosni datat e kontrolleve të sakta:

Kontrolli i parë: 14 .07.2023

Kontrolli i dytë : 11.09.2023

Kontrolli i tretë: 28.09.2023

 

 * Nese kontrollin e parë dhe të dytë e keni kryer në sezonin e verës duhet të vendosni datat : 

  Kontrolli i parë : 05.04.2023

  Kontrolli i dytë: 12.06.2023

 

Kontrolli i parë dhe i dytë kryhet nga udhëheqësi juaj ndërsa kontrolli i tretë nga shefi i departamentit: Dr.Enida Sheme 

 

Suksese! 


2023-09-18 05:09:39
 
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2023-2024
LISTA E RENDITUR E APLIKANTEVE NGA TROJET
Takim informues per programet Master qe ofron FTI...
DII-Mbrojtja e praktikes dhe kontrolli i trete i diplomes, Shtator 2023
FTI hap Programin e Përbashkët të Studimit Master i Shkencave në "Inteligjencë Artificiale dhe Optimizim" me UTC, Francë
Hapet thirrja per pedagoge me kohe te pjesshme ne DII dhe DBI
Turneu Kibernetik Virtual SANS CEE CYBER TOURNAMENT
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka