Rregullore/Legjislacioni, Departamenti i Inxhinierise Informatike

Rregullore/Legjislacioni, Departamenti i Inxhinierise Informatike

 

Departamenti i Inxhinierise Informatike, si një njësi bazë e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, në Universitetin Politeknik të Tiranës, është ngritur dhe funsionon, bazur në:

 

 Ligjin e Arsimit të Lartë;

 

Vendimet respektive të Këshillit të Ministrave (VKM);

 

 Statutin e Universitetit Politeknik;

 

Rregulloren e Zhvillimit Kurrikular dhe Mesimdhenies në Universitetin Politeknik;                      

                                            

Rregulloren e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit;

 

Rregulloren e Brendshme të Departamentit të Inxhinierise Informatike;

 

Rregulloret e Programeve të Studimit :

Bachelor Ne Inxhinieri Informatike

Master Profesional ne Inxhinieri Informatike

Master Shkencor ne Inxhinieri Informatike

 

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka