Pagesa e tarifës së shkollimit

Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit të cilët nuk kanë kryer ende  pagesen e tarifes se shkollimit, afati i fundit i pagesës eshte data  10 Qershor 2021.

Studentët e Ciklit të Dytë në Master i Shkencave  dhe Master Profesional duhet të shlyejnë brenda kësaj date  edhe këstin e dytë të tarifës së shkollimit .

Faturat per arketim mund ti gjeni bashkëngjitur njoftimit sipas viteve perkatese në faqen www.fti.edu.al. Pagesa do të kryhet në OTP BANK (Societe General Albania). Pasi të ketë kryer pagesën, studentët  duhet të dorëzojnë pranë degës së financës një kopje të faturës së bankës.

Sqarojmë se studentët e Viti të II dhe të III Bachelor (të rregullt) të cilët janë  me notë mesatare  mbi 6 kanë tarifë të reduktuar.

Studentët e Vitit të III Bachelor (përsëritës), dhe studentët përsëritës në Master i Shkencave dhe Master Profesional  paguajnë  kreditet e lëndëve të mbartura dhe duhet të tërheqin faturën për arkëtim pranë zyrës së financës.

Për cdo paqartësi  kontaktoni degën e finances në  orarin 10:00-14:00  cdo dite ose me e-mail financa@fti.edu.al.

Faturat e pagesës për Ciklin e Parë Bachelor dhe për Ciklin e Dytë Master.


2021-05-18 09:10:10
 
DET - Mbrojtje Diplome Korrik 2021
DII - Njoftim per shtyrjen e Mbrojtjes se Diplomave dhe Praktikave
DET - KONTROLLI I DIPLOMAVE SEZONI I VJESHTËS
Permirësimi i provimeve
DII - KONTROLLI I PARE I DIPLOMAVE
DET - Kontroll III i diplomes - Vere
DII - Njoftim per Kontrollin III te Diplomave, Mbrojtja e Diplomave dhe Praktikave
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka