Pagesa e tarifës së shkollimit

Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit të cilët nuk kanë kryer ende  pagesen e tarifes se shkollimit, afati i fundit i pagesës eshte data  10 Qershor 2021.

Studentët e Ciklit të Dytë në Master i Shkencave  dhe Master Profesional duhet të shlyejnë brenda kësaj date  edhe këstin e dytë të tarifës së shkollimit .

Faturat per arketim mund ti gjeni bashkëngjitur njoftimit sipas viteve perkatese në faqen www.fti.edu.al. Pagesa do të kryhet në OTP BANK (Societe General Albania). Pasi të ketë kryer pagesën, studentët  duhet të dorëzojnë pranë degës së financës një kopje të faturës së bankës.

Sqarojmë se studentët e Viti të II dhe të III Bachelor (të rregullt) të cilët janë  me notë mesatare  mbi 6 kanë tarifë të reduktuar.

Studentët e Vitit të III Bachelor (përsëritës), dhe studentët përsëritës në Master i Shkencave dhe Master Profesional  paguajnë  kreditet e lëndëve të mbartura dhe duhet të tërheqin faturën për arkëtim pranë zyrës së financës.

Për cdo paqartësi  kontaktoni degën e finances në  orarin 10:00-14:00  cdo dite ose me e-mail financa@fti.edu.al.

Faturat e pagesës për Ciklin e Parë Bachelor dhe për Ciklin e Dytë Master.


2021-05-18 09:10:10
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka