Pagesa e tarifës së shkollimit

Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit të cilët nuk kanë kryer ende  pagesen e tarifes se shkollimit, afati i fundit i pagesës eshte data  10 Qershor 2021.

Studentët e Ciklit të Dytë në Master i Shkencave  dhe Master Profesional duhet të shlyejnë brenda kësaj date  edhe këstin e dytë të tarifës së shkollimit .

Faturat per arketim mund ti gjeni bashkëngjitur njoftimit sipas viteve perkatese në faqen www.fti.edu.al. Pagesa do të kryhet në OTP BANK (Societe General Albania). Pasi të ketë kryer pagesën, studentët  duhet të dorëzojnë pranë degës së financës një kopje të faturës së bankës.

Sqarojmë se studentët e Viti të II dhe të III Bachelor (të rregullt) të cilët janë  me notë mesatare  mbi 6 kanë tarifë të reduktuar.

Studentët e Vitit të III Bachelor (përsëritës), dhe studentët përsëritës në Master i Shkencave dhe Master Profesional  paguajnë  kreditet e lëndëve të mbartura dhe duhet të tërheqin faturën për arkëtim pranë zyrës së financës.

Për cdo paqartësi  kontaktoni degën e finances në  orarin 10:00-14:00  cdo dite ose me e-mail financa@fti.edu.al.

Faturat e pagesës për Ciklin e Parë Bachelor dhe për Ciklin e Dytë Master.


2021-05-18 09:10:10
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka